Najnakup

Reklamačný poriadok pre internetový obchod


Pred uplatnením reklamácie pozorne preštudovať tento reklamačný poriadok

Občiansky zákonník § 618 - 627, §620, 6 v znení neskorších predpisov
Zákon č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovenia §12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa


ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu www.kocikyluna.sk (predávajúci) a jej zákazníkov (kupujúci) v oblasti uplatnenia reklamácie na dodaný tovar. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.


ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.


VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záruka sa nevzťahuje:
na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. nesprávnym ošetrovaním ,zanedbaním údržby) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho
v prípade neodborných nedovolených zásahov a úprav na výrobku a ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky zmien údajov
ak vada vznikla bežným opotrebením
ak vada vznikla nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením
na vady spôsobené nesprávnym skladovaním
na odtrhnuté časti (zipsy, kovové gombíky, popruhy), roztrhnutý textilný materiál, zlomené umelohmotné časti, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru
na vady spôsobené vonkajšími vplyvmi ako sú nárazy a pády, vniknutie vody
na škody vzniknuté živelnou udalosťou, násilným poškodením, vplyvom poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych alebo neobvyklých podmienkach


Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
že sa vada vyskytla v záručnej dobe, za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci kópiu dokladu o kúpe tovaru a vyplnený záručný list
že je výrobok vadný
ak je reklamovaný tovar kompletný, čistý podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad
presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
meno, adresu zákazníka, e-mail, prípadne telefonický kontakt

 

Reklamačný formulár na stiahnutie tu


POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar rozbaliť, skontrolovať stav produktu a jeho funkčnosť. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať. Prípadné vady je potrebné ihneď nahlásiť našej firme.V prípade reklamácie je kupujúci povinný najneskôr do 24 hodín od uvedeného stavu vadu- reklamáciu nahlásiť a výrobok nepoužívať.
Podmienkou uznania reklamácie je, že reklamovaný tovar musí byť zabalený v obale. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Za vady spôsobené prepravcom neručíme.


Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho ku predávajúcemu si hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.


V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vady. V prípade, že je vada neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.


V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.


Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, formou SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (vrátenie tovaru)


- do 14 dní bez udania dôvodu
(v zmysle ustanovenia §12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa)


Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení výrobku hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie tu